گزارش نشست موضوعی

گزارش نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

۲۹مهر۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

۲۴مهر۱۳۹۷/توسط سید حامد توانگر

گزارش دهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

۱۳شهریور۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش نهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

۲۴مرداد۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

۹مرداد۱۳۹۷/توسط مینا دهقانی

گزارش تصویری مدرسهٔ تابستانهٔ روش تحقیق در «علوم سیاسی و روابط بین‌الملل»

۴مرداد۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

مقدمه‌ای بر روش انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA)

۱مرداد۱۳۹۷/توسط امین کریمی

گزارش هفتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

۲۶تیر۱۳۹۷/توسط امین کریمی

دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

۱۲تیر۱۳۹۷/توسط سعید عباسیان

گزارش ششمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

۵تیر۱۳۹۷/توسط سحر سنگی

اولین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

۲۹خرداد۱۳۹۷/توسط ‌علی مروی

گزارش پنجمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

۲۲خرداد۱۳۹۷/توسط امین کریمی
بارگذاری موارد بیشتر