حوزه تخصصی حکمرانی عصردیجیتال، برنامه حکمرانی با داده

در فضای امنیتی بعد از گرانی بنزین، اینترنت کشور چه شد؟!