معرفی گروه سیاست‌گذاری انرژی

حوزه انرژی همواره یکی از پرچالش ترین موضوعات کشور در سطوح ملی-منطقه ای و بین المللی بوده است. تاثیرات این حوزه بر ارکان حاکمیتی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی سبب شده تا این حوزه همواره از مسایل اصلی کشور قلمداد شود.

گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده حاکمیت و سیاست‌گذاری باهدف حل مسائل اولویت دار کشور با رویکردی اندیشکده ای و مسئله محور تشکیل شده است. تدوین سیاست‌های ایجابی با قید قابلیت اجرایی شدن آنان در فضای حکمرانی حوزه انرژی کشور و تلاش جهت به ثمر نشستن آنان مأموریت اصلی این گروه تعیین شده است.

رصد فضای موجود مرتبط با حوزه انرژی در کشور، بررسی شبکه مسائل آن، اولویت دهی به آنان، سیاست‌گذاری مناسب برای بهبود و رفع مشکلات مربوطه با رویکردی اندیشکده ای در دستور کار این گروه قرار دارد.با توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با حوزه انرژی تمرکز گروه بر دو حوزه اصلاح نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز و همچنین اصلاح اقتصاد تولید برق در کشور هست. دو حوزه مذکور در ادامه بیشتر توضیح داده می‌شوند:

اصلاح نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز:

همواره یکی از مسائل سیاست‌گذاران کشورهای نفتی دنیا چینش صحیح و درست کارکردی-ساختاری نظام حکمرانی نفت و گاز است. در صورت عملکرد نامناسب این نظام اهداف و سیاست‌های تعیین‌شده توسط کشورها محقق نشده یا با تأخیر بسیار به ثمر می‌نشیند.گروه انرژی نیز پس از بررسی شبکه مسائل مختلف صنعت نفت و گاز اولویت کشور را اصلاح نظام صنعت مذکور و مأموریت جدی خود را توجه ویژه جهت حل مسائل نظام حکمرانی نفت و گاز تعیین کرده است.  خروجی مورد نظر گروه انرژی در این حوزه باز طراحی کارکردی-ساختاری نظام مذکور جهت تحقق اهداف بالادستی کشور مانند تولید صیانتی و افزایش توانمندی داخلی در صنعت نفت و گاز است.

اصلاح اقتصاد تولید برق کشور:

صنعت برق نظر به ارتباط مستقیم آن با مردم و اثرات آن بر اقتصاد کل کشور، همواره کانون توجه سیاست‌گذاران حوزه انرژی بوده است. گروه انرژی اندیشکده پس از بررسی شبکه مسائل مختلف این صنعت به لزوم اصلاح اقتصاد تولید برق در کشور به عنوان اولویت مهم این صنعت رسیده است. خروجی مورد نظر گروه در این حوزه اتخاذ سیاستی مناسب جهت افزایش بهره‌وری تولید برق به روش‌های مختلف در کشور است.