برنامه‌های در حال اجرا

شبکه اقتصاددانان جوان و شورای اقتصادی سازمان
سیاست‌های حمایتی و قیمت حامل‌ها
سیاست‌های مالی
سیاست‌های ارزی تجاری
پولی‌-بانکی

برنامه‌های انجام شده

اریکا
اقتصاد رفتاری
اقتصاد سیاسی نهاد‌های انتصابی
اقتصاد سیاسی‌ نهادهای حاکمیتی
اقتصاد مقاومتی
طرح بانکی مجلس
نظام تامین مالی
شفافیت
سایر

محصولات