معرفی گروه اقتصاد سیاسی

گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با توجه به اهمیت ملاحظات اقتصاد سیاسی در پیگیری و کاربست سیاست‌ها و برنامه‌های کارشناسانه کشور تشکیل شده است. در واقع، تحلیل اقتصاد سیاسی مسائل و معضلات مهم و دارای اولویت کشور با هدف احصاء راهکارهای سیاستی و کاربردی ماموریت اصلی این گروه را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، محصولات مورد انتظار از گروه مشتمل بر احصاء دلالت‌های ساختاری، نهادی، سازوکاری و سیاستیِ اصلاح وضع موجود اقتصاد سیاسی کشور و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکارهای کاربست این دلالت‌ها می‌باشد.  در حال حاضر، مهمترین خطوط کاری گروه را می‌توان اقتصاد سیاسی توسعه، اقتصاد سیاسی بخش غیردولتی، اقتصاد سیاسی پارلمان و فرایند قانونگذاری در کشور و نهایتا شفافیت در حکمرانی برشمرد. این گروه از ۳ فارغ التحصیل دکتری اقتصاد، یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد و سه دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، برای پیشبرد این خطوط تحقیقی بهره می‌برد. علاوه بر این، دو متخصص باتجربه دارنده دکتری اقتصاد نقش مشاور و ارزیاب محصولات گروه را به منظور بهبود کیفیت آنها ایفا می‌نمایند.