منتشر شده
مدیر کارگروه نظام رسانه
دانشجوی دکترای تخصصی علوم شناختی
Approved
تحلیلگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت
منتشر شده
تحلیلگر کارگروه نظام رسانه
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
منتشر شده
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی کارشناسی‌ ارشد خط‌مشی گذاری عمومی
منتشر شده
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات
دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مرجعیت‌های اجتماعی و حکمرانی
دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه پارلمان
دانشجوی دکترای خط‌‌‌‌‌مشی‌گذاری عمومی
Approved
رئیس هیئت‌مدیره و مشاور اندیشکده
دکترای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی
Approved
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
Approved
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی
منتشر شده
عضو مدرسه حکمرانی
کارشناسی علوم اقتصادی
منتشر شده
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی
منتشر شده
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
عضو هیات امنا اندیشکده
رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف
Approved
عضو هیات امنا اندیشکده
رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف
Approved
محقق پسادکترا، مسئول کارگروه بازار کار
دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار
منتشر شده
مدیر انتشارات و ارتباطات بین‌الملل
دکترای اقتصاد
منتشر شده
مدیر برنامه
پولی ـ بانکی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
مدیر مدرسه حکمرانی
هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
منتشر شده
مدیر کارگروه پولی و بانکی
دکترای علوم اقتصادی
Approved
مدیر گروه مطالعات اقتصادی
دکترای اقتصاد
Approved
مشاور اندیشکده
دکترای مطالعات علم و فناوری
منتشر شده
مشاور اندیشکده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
منتشر شده
مشاور گروه اقتصاد سیاسی
پسادکترا موسسه مطالعات انرژی آکسفورد
Approved
مشاور گروه اقتصاد سیاسی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
مشاور گروه انرژی
معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس
منتشر شده
مشاور گروه رسانه و ارتباطات
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
منتشر شده
مشاور گروه مطالعات اقتصادی
دکترای اقتصاد